Kje smo
News

Poročilo o dejavnostih društva v letu 2016

Poročilo o dejavnostih društva v letu 2016

 Dejavnosti društva “VRBINAR” v letu 2016

Spremljanje umeščanja HE Brežice:

Zaradi intenzivne izgradnje visokovodnih nasipov bodočega akumulacijskega jezera je bilo v letu 2016 poleg izgradnje samega objekta HE največ sprememb v naravi, saj je Vrbina popolnoma spremenila svoje obličje. Odkopali so velike količine gramoza za potrebe izgradnje hidroelektrarne, še več pa za izgradnjo visokovodnih in protipoplavnih nasipov. Odkopano rodovitno zemljo so uporabili tudi za nadvišanja kmetijskih površin, ki so bila poplavno ogrožena. Redno smo spremljali sam postopek injektiranja bentonita v izvrtine za tesnjenje nasipov, kakor tudi samo izgradnjo in oblaganje sten s skalami. Ob nasipih so bili zgrajeni tudi odvodni kanali, reguliran je bil tudi potok Močnik. Vsa ta dela so imela ogromen negativen učinek na naravo, predvsem na ptice in druge živali.

      

Zelo smo bili pozorni na vplive izgradnje nasipov na obeh straneh Save. Ugotavljamo nepopravljivo škodo na rastlinskih vrstah, posebno v bližini vasi Vihre, kjer so rastišča zaščitenih rož, poredvsem samoniklih orhidej kot so mačja ušesa in številne vrste kukavic. Tudi na levem bregu so nastale znatne poškodbe rastišč zaradi izgradnje odvodnih kanalov.

           

Vse leto smo opazovali število, predvsem pa raznolikost ptic na območju levega brega Save in ugotovili da je še zelo malo ptic, ki so se tu prehranjevale občasno in v preletu, še manj pa gnezdilk, predvsem zaradi posekanih dreves na celotnem območju. V izkopu na območju bivše “Amerike” je v visokih stenah nastalo veliko gnezdišče lastovk breguljk, le redko kje pa je bilo opaziti gnezdišča čebelarjev. Zaradi nevarnosti, da podrejo in zasujejo gnezdišča, smo svoja odkritja sporočili pristojnim organizacijam, da so ustrezno ukrepale.

      

Ob rednem spremljanju izgradnje smo odkrili gnezdišče breguljk tudi v stenah kanala četrtega jezera v Savo, prav tako pa v stenah novonastalih gramoznic v smeri proti Brežicam. Redne vsakoletne gnezdilke liske, mali in veliki ponirki, zelenonoge tukalice in mali deževniki, ki so bili ponavadi številni, so izginili z našega področja. Tudi na območju novih habitatov je slika približno enaka.

     

Opažen je bil tudi velik vpliv na močvirske sklednice, ki so bile preseljene na nadomestne habitate, vendar jih je bilo videti zelo malo, tako da lahko zaključujemo veliko naravovarstveno škodo.

Glede na pripombe na Zboru članov v lanskem letu o premajhni informiranosti o dejavnosti izvajanja gradbenih del na našem području je naše društvo organiziralo za člane in zainteresirane krajane tri oglede izgradnje same hidroelektrarne v notranjosti jezovne zgradbe ter eno srečanje na terenu med predstavniki Infre in s krajani Šentlenarta. Pred ogledi smo spremljali predavanja v predavalnici, kjer so nam predavatelji HESS in Infre predstavili podrobnosti in odgovarjali na naša vprašanja, ki so se nanašala predvsem na vplive na kmetijske površine, zanimali pa so nasi tehnični podatki bodoče hidroelektrarne. Proti koncu leta je bilo dokončanih precej protipoplavnih nasipov na zahodnem delu Gornjega Lenarta – lokacija Hribar ter ob stari strugi mimo Peterkoviča do bivšega skladišča Petrol.

   

Promocija društva:

Okrepili smo sodelovanje z

“Dobro družbo”, ki nam pomaga pri računovodskih storitvah in Društvom za oživljanje mesta Brežice, s katerim smo organizirali razstave z naslovom Metulji in Kačji pastirji, ki je marsikomu razkrila skrivnosti življenjskega sveta v Vrbini. Ta razstava je bila prestavljena v Trzin, gostovali pa smo tudi v Dvorani v parku Krško, v poslovnih prostorih Kostak Krško.

Na ogled smo postavili tudi razstavo propadle industrije v Brežicah.

   

Sodelovali smo tudi s Posavskim jedrskim partnerstvom in Zavodom za ekološka gibanja in se občasno udeležili srečanj z njimi.

Našo društveno spletno stran “VRBINAR.SI” smo skozi leto vneto dopolnjevali s fotografijami izgradnje HE, s fotografijami narave in vseh spremljajočih sprememb. Prav tako smo video filmi o spremembah v Vrbini, in gradnji HE Brežice še dodatno predstavili javnosti videno.

 

error: Zaščiteno-vrbinar.si !!